Ceny

Ceny

 

2021.09.07.
POČET ÚČASTNÍKOV45 minút60 minút
6 a viac osôb5,50 EUR7,50 EUR
5 osôb6,50 EUR8,50 EUR
4 osôb7,50 EUR9,50 EUR
3 osoby8,50 EUR10,50 EUR
2 osoby9,50 EUR12,50 EUR

Ceny sú uvedené spolu s DPH.

Faktúru vieme vystaviť na základe predchádzajúceho dohovoru.

Zaplatením zálohy 50,– EUR sa prihlásenie do kurzu stáva záväzným.  Zaplatená záloha sa započíta do celkovej ceny kurzu a je nenávratná. Zálohu prosíme uhradiť po prihlásení sa, najneskôr do začiatku kurzu, bankovým prevodom alebo v hotovosti v našej kancelárii (SPŠ SE- GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno, I.poschodie, kanc. č. 109). Celkovú cenu kurzu je potrebné zaplatiť najneskôr do ukončenia kurzu – v jednej sume, príp. v dvoch splátkach.

V prípade neúčasti na hodinách, ktoré boli riadne odučené, nevraciame zaplatenú čiastku.

Hodiny, ktoré neboli odučené z dôvodu školských prázdnin alebo zo zdravotných dôvodov, budú nahradené v inom termíne – na základe dohody účastníkov kurzu.

Suma zaplatených hodín, ktoré účastník vynechal, prepadá na konci školského roka.

Pre fimy a organizácie vypracujeme individuálnu ponuku.

V prípade špeciálnych potrieb si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

Všetky vzdelávanie a kurzy