Naše publikácie

Obchodná korešpondencia

Szabómihály Gizella

V poslednej dobe sa nesmierne rozvinuli slovensko-maďarské vzťahy v obchodnej oblasti, v oblasti spolupráce samospráv, ale i v súkromnej oblasti. Tento fakt so sebou prináša popri osobných stretnutiach aj potrebu písomnej komunikácie. Cieľom učebnice Obchodnej korešpondencie je poskytnúť pomoc všetkým, ktorí by chceli spoznať, resp. potrebujú spoznať pravidlá obchodnej korešpondencie na Slovensku, ale predovšetkým pravidlá obchodnej a úradnej korešpondencie v maďarčine.

Publikáciu môžete získať v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Pracovné poznatky

Szabómihály Gizella

Prvoradým cieľom publikácie Základné pracovnoprávne poznatky je poskytnúť informácie z oblasti pracovnoprávnej Maďarom na Slovensku chystajúcim sa nastúpiť do pracovného pomeru i aktívne pracujúcim. Nakoľko v južnoslovenskom regióne pracuje vysoké percento obyvateľov v Maďarsku, ako aj v dôsledku rozvoja cezhraničnej spolupráce aj v oblasti hospodárskej, sme si vytýčili za cieľ, aby sme jednotlivé témy charakterizovali z pohľadu legislatívy na Slovensku i legislatívy platnej v Maďarsku.

Publikáciu môžete získať v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Smer maďarská stredná škola!

Posledné obdobie nám poskytlo priestor na to, aby sme zhodnotili potrebu publikácie Smer maďarská stredná škola!. Po dvoch rokoch publikácia opäť vychádza v novom vydavateľstve, pod záštitou Inštitútu pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Publikácia tematiku spracováva podľa jednotlivých krajov a podľa typov škôl (gymnáziá, stredné odborné školy a odborné školy). V knižke nájdu či už žiaci, ich rodičia, učitelia tie dôležité informácie, ktoré môžu byť prospešné pri výbere ďalšieho vzdelania a naštartovaní úspešného profesionálneho zamerania uchádzačov.

Publikáciu môžete získať v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelýc

Komunikácia a riešenie konfliktov

PaeDr. Stredl Terézia

V živote každého človeka je dôležité, aby sa oboznámil so svojimi základnými fyziologickými potrebami., ktoré mu pomáhajú pri procese sebarealizácie. V súčasnosti už vieme, že kognitívna inteligencia nie je konštantným pojmom, ale že hovoríme o procese závisiacom od mnohých faktorov, a tak musíme byť v obraze aj v súvislosti s emocionálnou inteligenciou, aby sme si vedeli zabezpečiť kvalitu nášho života.

Každého z nás zaujíma, či máme viac zdedených alebo získaných, resp. vrodených vlastností, ktoré zabezpečujú našu jedinečnosť? V akom vzájomnom pôsobení fungujú tieto faktory ovplyvňujúce náš život? Ktoré zručnosti nám pomáhajú pri riešení problémov a konfliktov? Čo je to prosociálnosť, čo napomáha  spolupráci? Všetky tieto otázky, ktoré sú potrebné pre pochopenie ľudskej duše sa snažíme zodpovedať v našej publikácii, aby náš čitateľ získal základné psychologické zručnosti.

Všetky vzdelávanie a kurzy