Kiadványaink

Üzleti levelezés

Szabómihály Gizella

Az utóbbi időben rendkívül megélénkültek a szlovák–magyar üzleti, önkormányzati és civil kapcsolatok. Ez a személyes találkozáson túl az írásos kapcsolattartás szükségességét is magával hozza. Az Üzleti levelezés tankönyvünk célja, hogy segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik szeretnék megismerni a szlovák, elsősorban azonban a magyar nyelvű üzleti és hivatalos levelezés szabályait, illetve akiknek erre szükségük van.

Az üzleti levelezés értelemszerűen a kereskedelmi vállalkozások közötti írásbeli kapcsolattartást jelenti, jelen esetben azonban az üzleti levelezést tágabban értelmezzük: nemcsak levelekkel, hanem egyéb iratokkal is foglalkozunk, s nemcsak az üzleti életben használatos iratokat tekintjük át, hanem általában a nem magáncélú szövegeket is, azaz a hivatalos kapcsolatokban keletkező iratfajtákat tárgyaljuk.

A tankönyv négy fő fejezetből és a tematikailag hozzájuk kapcsolódó szlovák–magyar és magyar–szlovák szakszójegyzékből áll:

Az első részben tárgyaljuk a szlovák és a magyar hivatalos levél formai jegyeit (a levél fő részei, azok elhelyezése a lapon, tartalmi kérdések).

A második fejezetben az iratkezelés szabályaival, a fontosabb számviteli és postai dokumentumokkal, valamint néhány egyszerű belső irattal ismerkedünk meg (pl. elismervény, nyugta, meghatalmazás, aláírási címpéldány, bevételi és kiadási pénztári bizonylat, feladóvevények, számla). A harmadik fejezetben áttekintjük a vállalkozások, szervezetek legfontosabb belső iratait.

A negyedik részben a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos levelezésről, magánszemélyek munkaügyi iratairól, valamint a hivatalos kapcsolatokban előforduló néhány szövegtípusról lesz szó.

A záró részben a témával összefüggő szlovák–magyar és magyar–szlovák szakszó-jegyzék található.

Bár a tankönyvben érvényesítjük a kontrasztivitás elvét, és az egyes levél- és irattípusokra szlovák nyelvű példákat is hozunk, célunk elsősorban a magyar nyelvű levelezés szabályainak és jellemzőinek a bemutatása. Feltételezzük, hogy olvasóink rendelkeznek alapvető levelezési ismeretekkel, ezért ezekkel nem foglalkozunk bővebben.

A könyv beszerezhető a Szakképzési és Felnőttképző Intézetben (Komárom, Tiszti pavilon 1. tel.: +421- (0) 35-3260616).

Munkaügyi ismeretek

Szabómihály Gizella

Munkaügyi alapismeretek című kiadványunk elsődleges célja, hogy a munkaerőpiacra lépő vagy a már aktívan dolgozó szlovákiai magyarok számára magyar nyelven nyújtson tájékoztatást a munka világával kapcsolatos témákról. Mivel a dél-szlovákiai régióból aránylag sokan dolgoznak Magyarországon, továbbá a határ menti együttműködés megélénkülés következ-tében bővülnek a gazdasági-üzleti kapcsolatok, másik célunk az, hogy az egyes témákon belül külön jellemezzük a szlovákiai és a magyarországi jogszabályi hátteret és helyzetet.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy aktuális, gyakorlati és hasznosítható információkkal segítsük az olvasót, így például közöljük a fontosabb szlovákiai és magyarországi hivatalok elektronikus elérhetőségét, a témával kapcsolatos honlapok címét stb. A kiadványban az alábbi témákat tárgyaljuk, azaz a könyv ezekre a fejezetekre oszlik:

01 Állást keresek. Mit csináljak, és honnan kaphatok segítséget? – A fejezetben bemutatjuk a munkaügyi hivatalok és központok, a foglalkoztatási szolgálatok, a munkaerő-közvetítő cégek tevékenységét, a külföldi munkavállalás feltételeit, foglalkozunk az álláspályázatra való jelentkezéssel, az önéletrajzzal stb.

02 Alkalmazottként dolgozom. Milyen jogaim vannak? – A fejezetben a szlovákiai és a magyarországi munkajogi szabályokat (Munka Törvénykönyve, munka- és egészségvédelmi jogszabályok) tárgyaljuk.

03 Vállalkozást indítanék. Mit tegyek? – Ebben a részben az egyéni vállalkozást érintő jogszabályokat, valamint az egyéni vállalkozás indításával és működtetésével kappolatos eljárást, dokumentumokat mutatjuk be.

04 A közteherviselésről – A fejezetben az adózással, a társadalom- és egészségbiztosítással, valamint a társadalom- és egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos fontosabb kérdéseket tárgyaljuk.

05 Ha segítségre szorulunk – A munkanélküli-ellátás és a szociális segélyezés a két országban.

Tapasztalataink szerint a szlovákiai magyarok  nem ismerik a magyar munkajogi, adóügyi, társadalom- és egészségbiztosítási terminológiát, ezért a magyar szakkifejezések mellett feltüntetjük adekvát szlovák megfelelőjüket is, valamint a kiadványt szlovák–magyar és magyar–szlovák szószedettel egészítjük ki. Ezekkel elsősorban a középiskolai tanároknak és diákoknak kívánunk segítséget nyújtani, ugyanis a szlovákból fordított tankönyvekben rendszerint nem megfelelő a magyar szakszóhasználat. A kiadványt nemcsak oktatási célokra ajánljuk, hanem a munkaügyi hivatalokban, a munkaerő-közvetítő irodákban vagy éppen humánpolitikai előadóként dolgozók számára is. A kiadványhoz elsősorban az idevonatkozó szlovákiai és magyarországi jogszabályokat (Munka Törvénykönyve, szociális és adótörvények stb.) szlovákiai és magyarországi munkaügyi hivatalok, társadalombiztosító intézetek, egészségbiztosító pénztárak stb. valamint európai-uniós dokmentumokat használtunk fel.

A könyv beszerezhető a Szakképzési és Felnőttképző Intézetben (Komárom, Tiszti pavilon 1. tel.: +421- (0) 35-3260616).

Irány a magyar középiskola!

Az elmúlt időszak alkalmat szolgáltatott arra, hogy lemérjük az „Irány a magyar középiskola!” szükségességét.
Két év után újra megjelenik a kiadvány, immár új kiadó, a Szakképző és Felnőttképzési Intézet gondozásában. Kerületenként tallózhat az olvasó a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák között. A középiskolába készülő diákok, szüleik és tanáraik egyaránt megtalálják a könyvecskében azokat a fontos információkat, amelyek segítségükre lehetnek abban, hogy megfelelő döntést hozzanak a továbbtanulásra és egy sikeres szakmai élet elindítására vonatkozóan.

Kiadványunk célja, hogy minél több fiatal tanuljon tovább anyanyelvén, segítse az anyanyelvi iskolák megmaradását és közösségünk szülőföldön történő boldogulását. Reméljük, kötetünk segítségére lesz a kedves Olvasónak, és mindenki megtalálja az általa keresett információkat.

A könyv beszerezhető a Szakképzési és Felnőttképző Intézetben (Komárom, Tiszti pavilon 1. tel.: +421- (0) 35-3260616).

Kommunikáció és konfliktuskezelés

PaeDr. Stredl Terézia

Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában. Manapság már tudjuk, hogy az értelmi intelligencia nem egy konstans fogalom, hanem többtényezős folyamatról beszélünk, így az érzelmi intelligencia fogalmával is tisztában kell lennünk, hogy az életminőségünket biztosítani tudjuk.

Mindnyájunknak az érdeklődését lekötötte, hogy valójában miből van több, az öröklött, a szerzett, avagy a velünk született tulajdonságokból, amelyek biztosítják az eredetiségünket, egyediségünket? Milyen kölcsönhatásban működnek ezek az életünket befolyásoló tényezők?
Melyek azok a készségek, amelyek segítenek a problémamegoldásban, a konfliktuskezelésben? Mi az a proszocialitás, mi az együttműködés mozgatórugója?
Mindezeket az alapvető kérdéseket, amelyek szükségesek az emberi lélek megértéséhez, igyekeztünk megválaszolni, hogy olvasója az alapvető pszichológiai jártasságot megszerezze.

Összes képzés és tanfolyam