Obchodná korešpondencia

Szabómihály Gizella

V poslednej dobe sa nesmierne rozvinuli slovensko-maďarské vzťahy v obchodnej oblasti, v oblasti spolupráce samospráv, ale i v súkromnej oblasti. Tento fakt so sebou prináša popri osobných stretnutiach aj potrebu písomnej komunikácie. Cieľom učebnice Obchodnej korešpondencie je poskytnúť pomoc všetkým, ktorí by chceli spoznať, resp. potrebujú spoznať pravidlá obchodnej korešpondencie na Slovensku, ale predovšetkým pravidlá obchodnej a úradnej korešpondencie v maďarčine.

Čítať ďalej...

Pracovnoprávne poznatky

Szabómihály Gizella

Prvoradým cieľom publikácie Základné pracovnoprávne poznatky je poskytnúť informácie z oblasti pracovnoprávnej Maďarom na Slovensku chystajúcim sa nastúpiť do pracovného pomeru i aktívne pracujúcim. Nakoľko v južnoslovenskom regióne pracuje vysoké percento obyvateľov v Maďarsku, ako aj v dôsledku rozvoja cezhraničnej spolupráce aj v oblasti hospodárskej, sme si vytýčili za cieľ, aby sme jednotlivé témy charakterizovali z pohľadu legislatívy na Slovensku i legislatívy platnej v Maďarsku.

Čítať ďalej...

Smer maďarská stredná škola!

Posledné obdobie nám poskytlo priestor na to, aby sme zhodnotili potrebu publikácie Smer maďarská stredná škola!. Po dvoch rokoch publikácia opäť vychádza v novom vydavateľstve, pod záštitou Inštitútu pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Publikácia tematiku spracováva podľa jednotlivých krajov a podľa typov škôl (gymnáziá, stredné odborné školy a odborné školy). V knižke nájdu či už žiaci, ich rodičia, učitelia tie dôležité informácie, ktoré môžu byť prospešné pri výbere ďalšieho vzdelania a naštartovaní úspešného profesionálneho zamerania uchádzačov.

Čítať ďalej...

Komunikácia a riešenie konfliktov

PaeDr. Stredl Terézia

V živote každého človeka je dôležité, aby sa oboznámil so svojimi základnými fyziologickými potrebami., ktoré mu pomáhajú pri procese sebarealizácie. V súčasnosti už vieme, že kognitívna inteligencia nie je konštantným pojmom, ale že hovoríme o procese závisiacom od mnohých faktorov, a tak musíme byť v obraze aj v súvislosti s emocionálnou inteligenciou, aby sme si vedeli zabezpečiť kvalitu nášho života.

Čítať ďalej...

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie