Jazykové skúšky ECL

ECLSkratku ECL vytvorili z názvu  „European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages". Systém jazykových skúšok ECL vypracovali odborníci z významných európskych inštitúcií na výučbu jazykov s podporou Európskej únie.

Cieľom Konzorcia je, aby zabezpečil štandardy pre možnosť akceptovateľného a medzinárodne uznávaného  merania jazykových zručností z európskych jazykov v súlade s návrhmi Spoločného európskeho referenčného rámca, ktoré sú potrebné pre štúdium, výkon zamestnania a pre účasť na medzinárodnej mobilite. Každý úspešný uchádzač získa medzinárodne platné vysvedčenie.

 

TERMÍNY  JAZYKOVÝCH  SKÚŠOK  ECL V  ROKU  2020

Február –  anglický jazyk

7. február  – úroveň B1, C1

8. február –  úroveň B2

termín podania prihlášok: 13 januára

Apríl – anglický a slovenský jazyk

17. apríl –  úroveň A2, B1, C1

18. apríl – úroveň B2

termín podania prihlášok: 12. marec

Jún – anglický a maďarský jazyk

 19. jún

– maďarský jazyk, úroveň A2, B1, C1
– anglický jazyk, úroveň B1, C1

 20. jún - úroveň B2

termín podania prihlášok: 21. mája

Október – anglický jazyk
2. október  – úroveň B1, C1

3. október  – úroveň B2

termín podania prihlášok: 3. septembra

December – anglický, maďarský a slovenský jazyk

4. december –  úroveň A2, B1, C1
5. december  – úroveň B2

termín podania prihlášok: 5. novembra

 

 

 

 Uvedené termíny sa vzťahujú na jazykové zručnosti merané v písomnej forme (čítanie s porozumením, písomná komunikácia, počúvanie s porozumením), konanie ústnej formy v závislosti od počtu prihlásených je buď v deň písomnej formy alebo o týždeň po písomnej forme.

Na skúšku je možné prihlásiť sa na stránke www.ecl.hu alebo priamo v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelýchvyplnením prihlášky. Prihláška je platná len po zaplatení ceny skúšky.

Tlačivo prihlášky na jazykovú skúšku ECL ja na stiahnutie tu:  doc  pdf

 

INFORMÁCIE POTREBNÉ K PLATBE

CENA SKÚŠKY

 •  Každá skúška ECL  130,- EUR + 20,- EUR registračný poplatok
 •  Cena čiastkovej skúšky (ústnej alebo písomnej): 100,- EUR.

Zaplatenie

Zaplatenie akceptujeme prevodom z osobného účtu alebo  v hotovosti. K bankovému prevodu sú potrebné nasledovné údaje:

ČÍSLO ÚČTU:  SK76 1100 0000 0026 2684 7309     BIC: TATRSKBX
KONŠTANTNÝ SYMBOL:  0308
POZNÁMKA:  <meno uchádzača>

Prosíme Vás, meno uchádzača bezpodmienečne udajte, inak nevieme identifikovať Vašu platbu! Ďakujeme.

 

ÚROVNE SKÚŠOK

Úrovne jazykových skúšok ECL sú taktiež v súlade so systémom úrovní  Spoločného európskeho referenčného rámca. Jazykové skúšky je možné zložiť z nižšie uvedených 4 úrovní:

A2 Po získaní úrovne "A2" (začiatočník) už bude dobrý turista: vie sa pýtať, pochopí jednoduché odpovede, vie nakupovať, pýtať si jesť a piť v cieľovom jazyku, chápe nápisy – jednoducho: už ho nemožno predať.

B1 Po zvládnutí úrovne "B1" (akreditovaná základná úroveň) už môžete začať pracovať medzi spolupracovníkmi hovoriacimi cieľovým jazykom; začína chápať správy z tlače a rozhlasu, rozumie televíznemu vysielaniu, môže sa pokúsiť navštíviť kino, divadlo vedené v cieľovom jazyku.

B2 Po zvládnutí úrovne "B2" (akreditovaná stredná úroveň)  môže uchádzač uvažovať o štúdiu na strednej, vysokej škole alebo univerzite v štáte, kde sa hovorí cieľovým jazykom. Spoznal štruktúru cieľového jazyka, pochopil jeho logiku – nateraz si ho určite aj obľúbil. Začína mať estetický zážitok z krásnej literatúry; chápe hlásenie rozhlasu na železničnej alebo autobusovej stanici a taktiež krik na ulici. Jednoducho sa cíti ako doma v štáte, kde sa hovorí cieľovým jazykom.

C1 Po zvládnutí úrovne "C1" (akreditovaná vyššia úroveň) sa stáva uchádzač rovnocenným partnerom hovoriacim cieľovým jazykom. Môže tak písať, čítať, hovoriť ako oni, pracovať medzi nimi, zoznamovať sa s ľuďmi a s kultúrou, literatúrou, históriou bez jazykových bariér – jednoducho: s minulosťou a súčasnosťou štátov, kde sa hovorí cieľovým jazykom.

 Podrobnejší popis úrovní nájdete na stránke: https://ecl.hu/vizsgaszintek/

 Ak sa nevieš rozhodnúť, na akej úrovni sa nachádzajú tvoje jazykové zručnosti, nasledovný test ti môže pomôcť vybrať si: http://inyt.pte.hu/tudskala.php

 

ZLOŽKY JAZYKOVEJ SKÚŠKY ECL

Ústna komunikácia

Uchádzačov skúšajú vo dvojiciach (v prípade nepárneho počtu uchádzačov v trojiciach).

 •  Predstavenie sa (približne 3-5 minút)
  Funkciou tejto zložky je príprava uchádzačov na skúšobnú situáciu, aby sa uchádzači uvoľnili, resp. aby pýtajúci sa získal informácie pre ďalší priebeh skúšky. Túto časť skúšky nehodnotia.
 •  Riadený rozhovor (5-8 minút)
  Skúšajúci začne rozhovor na ním vybranú tému a cez otázky, ktoré adresuje uchádzačom, podporuje rozhovor medzi nimi. Hodnotiteľ sleduje jazykovú zručnosť uchádzačov, boduje ju.
 •  Samostatné vyjadrenie sa na tému na základe vizuálnej stimulácie (5-8 minút)
  Skúšajúci začne rozhovor na ním vybranú tému a cez otázky, ktoré adresuje uchádzačom, podporuje rozhovor medzi nimi. Hodnotiteľ sleduje jazykovú zručnosť uchádzačov, boduje ju.

 

Písomná komunikáciA

(viď ukážky testov https://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/

Uchádzač má napísať podľa riadených hľadísk dve slohové práce (s určeným počtom slov) bez použitia slovníka.

 

Čítanie s porozumením

(viď ukážky testov - https://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

Uchádzač musí vyriešením dvoch úloh (rôzneho typu) na čítanie s porozumením preukázať, že dokáže bez použitia slovníka pochopiť obsah všeobecného textu s úrovňou zložitosti zodpovedajúcou úrovni jazykovej skúšky.

 

Počúvanie s porozumením

(viď ukážky testovhttps://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/

Uchádzač má po dvojnásobnom vypočutí si dvoch textov vyriešiť úlohy pracovného listu, čím preukáže schopnosť pochopiť počutý text s úrovňou zložitosti zodpovedajúcou úrovni jazykovej skúšky.

 

HODNOTENIE SKÚŠOK

Na jazykovej skúške ECL je možné za každú zručnosť získať 25 bodov. Skúška je úspešne zvládnutá, ak uchádzač získa či už z ústnej alebo z písomnej časti aspoň 40 %, spolu z oboch častí získa 60 % bodov z celkového počtu bodov.

 

www.ecl.hu

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie