Jazykové skúšky Goethe

Goethe V našej jazykovej škole môžete získať medzinárodne uznávané jazykové skúšky Goetheho inštitútu. Goetheho inštitút je prítomný na celom svete, aby šíril nemecký jazyk a kultúru. Jeho jazykové skúšky sú po celom svete dôkazom vyvážených jazykových znalostí z nemčiny.

Učte sa po nemecky a získajte medzinárodne uznaný Certifikát Goetheho inštitútu!
SZAKI - jazyková škola IpOV Komárno  - je skúšobným centrom (jedným z ôsmych na Slovensku) a  partnerom Goetheho inštitútu ( s ústredím v Mníchove).

Ponúkame skupinové a individuálne: všeobecné jazykové kurzy pre deti, mládež aj dospelých, prípravné kurzy na skúšky, konverzačné kurzy. 
Záujemca má možnosť dosiahnuť úroveň od A1 po C1. 

Uč sa u nás po nemecky aspoň počas dvoch polrokov (2x60 hodín) a získaj štvortýždňové letné štipendium ponúkané Goetheho inštitútom v jednom tebou vybranom Goetheho inštitúte v Nemecku.

Žrebovania sa zúčastnia tí naši študenti, ktorí majú jazykové zručnosti aspoň na úrovni B1 a ktorí dovŕšili 18 rokov. Víťaz musí neskôr zložiť jazykovú skúšku na ním zvolenej úrovni.

 

TERMÍNY SKÚŠOK - 2021

PÍSOMNÁ SKÚŠKA

24. februára 2021

9. apríla 2021

9. júna 2021

 6. októbra 2021

 

 24. novembra 2021

 

ÚSTNA SKÚŠKA

24. februára 2021

9. apríla 2021

9. júna 2021

  6. októbra 2021

 

24. novembra 2021

 

TERMÍN PRIHLÁŠOK

17. februára 2021

2. apríla 2021

2. júna 2021

  29. septembra 2021

 

17. novembra 2021

 

 Zmena temínu skúšok!

CENY:

 

 

Goethe Zertifikat B1

 

Goethe Zertifikat B2

 

Goethe Zertifikat C1

 

Poslucháči jazykovej školy

(cena interní)

130,- cena za modul: 45,-

155,- cena za modul: 65,-

165,-

 

Externí záujemcovia 

(cena externí)

140,- cena za modul: 50,-

165,- cena za modul: 75,-

175,-

 

 

 

*V rámci modernizácie je možné robiť aj čiastočnú skúšku B1a B2- záujemca si zvolí časť, na ktorú je pripravený. Podrobnosti nájdete TU.

 *intern - pre tých, ktorí absolvovali aj jazykový kurz v našej jazykovej škole

extern - ktorí neabsolvovali u nás jazykový kurz

 

 Pokiaľ sú prihlásení účastníci Goethe jazykových skúšok ochotní priplatiť ďalší administratívny poplatok súvisiaci s organizáciou individuálnych skúšok či skúšok v malom počte účastníkov, vieme zabezpečiť realizáciu všetkých Goethe jazykových skúšok v inom, vopred dohodnutom termíne, ako je vyššie uvedený . Pokiaľ by ste chceli využiť túto našu ponuku, kontaktujte nás, prosím, mailom.   

 Ak majú záujemcovia dostatočnú úroveň jazykových zručností, môžu vykonať skúšky Goetheho inštitútu aj záujemcovia zvonka. Avšak návštevu prípravných jazykových kurzov odporúčame aj v takýchto prípadoch.

Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese: szaki@szaki.sk

Prihlášku na jazykové skúšky GOETHE na stiahnutiedoc  pdf

 

V NAŠEJ INŠTITÚCII TESTUJEME TRI ÚROVNE JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ

  •  Zertifikat Deutsch B1 v prípade úspešného absolvovania skúšky zodpovedá tomu, že jeho držiteľ ovláda pevné základy živého nemeckého jazyka a dokáže si jazykovo poradiť v dôležitých situáciách každodenného života.  Skúška zodpovedá na šesťstupňovom rozsahu Spoločného európskeho referenčného rámca tretej úrovni (B1)
  •  Goethe-Zertifikat B2 predpokladá jazykovú zručnosť na úrovni pokročilý. Skúška zodpovedá na šesťstupňovom rozsahu Spoločného európskeho referenčného rámca štvrtej úrovni (B2).
  •  Goethe-Zertifikat C1 predpokladá výrazne pokročilú znalosť jazyka. Skúška zodpovedá na šesťstupňovom rozsahu Spoločného európskeho referenčného rámca piatej úrovni (C1).

Prečo si zvoliť skúšky Goetheho inštitútu?

  •  lebo sú medzinárodne známe a uznávané,
  •  lebo odzrkadľujú jazykové znalosti na pevných základoch,
  •  lebo je vyrovnaný pomer požiadaviek kladených na písomné a ústne jazykové zručnosti,
  •  lebo testujú všetky jazykové zručnosti,
  •  lebo sa vzťahujú na všetky úrovne Spoločného európskeho referenčného rámca,
  •  lebo získate body navyše pri prijímacom konaní na vysoké školy v Maďarsku a uznávajú ich ako doklad o povinnej jazykovej skúške pri štúdiu na vysokých školách v Maďarsku.

 

Priebeh jazykovej skúšky, vysvedčenie

Písomnú skúšku hodnotia Goetheho inštitútom  ako skúšobným centrom akreditovaní skúšajúci  a oni realizujú aj ústne skúšanie. Na úspešné zvládnutie skúšky je potrebné získať minimálne 60 % bodov či už z ústnej alebo písomnej časti. O úspešnom zvládnutí skúšky získajú jej absolventi vysvedčenie, na ktorom majú uvedené výsledky z oboch častí, ako aj výsledok skúšky. Tí, čo na skúške neobstoja, nedostanú vysvedčenie.

 

Informácie o požiadavkách jednotlivých úrovní

 

Základná úroveň používania jazyka A1 A2

A1Chápe a používa pre neho známe každodenné výrazy a základné zvraty, ktorých cieľom je uspokojenie konkrétnych potrieb. Vie sa predstaviť a vie predstaviť iných, dokáže zodpovedať a položiť také otázky, ktoré sú osobného charakteru, napr. týkajúce sa jeho adresy, známych a vlastných predmetov. Je schopný jednoduchej interakcie, pokiaľ druhý komunikant hovorí pomaly a je nápomocný.

A2Chápe také vety a častejšie používané výrazy, ktoré sa viažu k oblastiam týkajúcim sa jeho osoby (napr. veľmi základné informácie o jeho osobe a rodine, nakupovanie, miestne znalosti, práca a povolanie). Dokáže komunikovať pomocou jednoduchých precvičených úloh, v ktorých ide o jednoduchú a bezprostrednú výmenu informácií týkajúcich sa známych a precvičených tém. Dokáže s využitím jednoduchých jazykových  prvkov rozprávať o svojom rodinnom pozadí, užšom okolí a veciach viažucich sa k jeho priamym potrebám.

 

Samostatné používanie jazyka B1 B2

B1Pochopí dôležitejšie informácie v jasnom štandardnom texte, ktorý sa týka známych tém a viaže sa na časté situácie v oblasti práce, školy, voľného času atď. . Dokáže si poradiť vo väčšine takých situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade vycestovania do oblasti, kde sa hovorí daným jazykom. Dokáže vytvoriť súvislý text na také témy, ktoré pozná, resp. ktoré patria do jeho oblasti záujmu. Vie popísať svoje zážitky a príbehy, sny, nádeje a ambície, ba dokonca dokáže krátko obhájiť a vysvetliť rôzne svoje názory, postoje a plány.

B2Dokáže pochopiť hlavnú myšlienku komplexnejších textov na konkrétnu i abstraktnú tému, vrátane rozhovorov týkajúcich sa jeho profesionálnej oblasti. Dokáže viesť súvislú prirodzenú komunikáciu s komunikantom požívajúcim jazyk na úrovni materinského jazyka tak, že sa komunikácia nestáva ani pre jedného z nich ťažkopádnou. Dokáže vytvoriť súvislý podrobný text na témy širokého rozsahu a vie vyjadriť svoj názor na aktuálne témy tak, že vie posúdiť pozitíva i negatíva vyplývajúce z daného problému.

 

Kompetentné používanie jazyka

C1Vie pochopiť náročnejšie a rozsiahlejšie texty rôznych typov a dokáže vycítiť i skrytý zmysel textov. Dokáže sa vyjadrovať súvislo a prirodzeným spôsobom bez toho, že by bol často odkázaný na to, aby vyhľadával vhodné výrazy na vyjadrenie svojich myšlienok. Jazyk používa pružne a efektívne či už na komunikatívne, vzdelávacie i odborné účely. Dokáže vytvoriť jasný podrobný text aj na zložité témy a zároveň využíva zručnosti úpravy prejavu, využíva spájacie výrazy a textové konektory.

C2Takmer každý počutý či písaný text s ľahkosťou chápe. Informácie získané zo hovorených či písomných prameňov dokáže zhrnúť, dokáže súvislo argumentovať a informovať. Dokáže sa prirodzene veľmi plynule a presne vyjadrovať, chápe významové odtienky slov aj v zložitejších jazykových situáciách.

 Zdroj: www.goethe.de

 Materiály slúžiace na precvičovanie a ďalšie informácie o skúškach nájdete na stránke www.goethe.de (Deutsch lernen – Prüfungen) a https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/tsd.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie